Algemene voorwaarden


Kim Rasing


Artikel 1 Definities 
1. Kim Rasing, gevestigd te Bathmen, KvK-nummer 71424296 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als zorgverlener. 
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. 
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan zorgverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de zorgverlener waarop zorgverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 
1. Na het ontvangen van een aanvraag, vindt er een kennismakingsgesprek plaats, waarin wordt besloten welke zorg nodig is en in welke frequentie. 
2. Na het kennismakingsgesprek ontvangt opdrachtgever een aanbod danwel offerte.
Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. 
3. Na acceptatie van het aanbod zal gezamenlijk een zorgovereenkomst zal worden opgesteld. 

Artikel 4 Tarieven en betalingen 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
2. Met aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. 
3. De zorgovereenkomst bevat het uurtarief zoals deze tijdens het kennismakingsgesprek is medegedeeld en reiskosten en andere benodigde onkosten wanneer deze voor het leveren van de zorg worden gemaakt. 
4. De in een zorgovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor een vervolgopdracht. 
5. Zorgverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zorgverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk, maar tenminste een maand vooraf, medegedeeld aan de opdrachtgever. Een tariefverhoging geeft opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden per vooringenomen datum van tariefverhoging. 
6. Na een tariefwijziging zal de zorgovereenkomst aangepast worden. 
7. Facturen voor geleverde zorg, die worden voldaan vanuit een persoonsgebonden budget dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum bij de SVB zijn ingediend, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
8. Facturen voor geleverde zorg binnen een organisatie of instelling dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 
9. In geval er in een betreffende periode wegens onvoorziene omstandigheden meer of minder is gewerkt dan is gefactureerd zal dit door zorgverlener op de eerstvolgende factuur worden gecorrigeerd. 
10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
11. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever 
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht en het opstellen van een zorgdossier relevant is tijdig beschikbaar aan zorgverlener. 
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Zorgverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 
3. Opdrachtgever vrijwaart zorgverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 
4. Te allen tijde, uitgezonderd calamiteiten, dienen de zorgplannen en werkplannen van de zorgbehoevende cliënten inzichtelijk te zijn voor zorgverlener. Alleen dan kan zorgverlener verantwoorde en kwalitatieve zorg verlenen. 
5. Wanneer in strijd met het in lid 4 van dit artikel gestelde wordt gehandeld, komt zorgverlener het recht toe de opdracht te weigeren. 
6. Wanneer zorg wordt geleverd door middel van een persoonsgebonden budget, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het budget. Wanneer er iets in het budget wordt gewijzigd, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan zorgverlener. Zorgverlener komt het recht toe inzage tot het pgb te verzoeken. 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 
1. Zorgverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. 
2. Zorgverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen. 
4. Zorgverlener is gerechtigd de protocollen van de organisatie te allen tijde in te kunnen zien om vanuit deze protocollen te handelen. 
5. Zorgverlener is inzetbaar op alle handelingen vermeld in de overhandigde bekwaamheidsverklaring. Zorgverlener komt het recht toe overige handelingen te weigeren en terug te koppelen aan de opdrachtgever of dienstdoende achterwacht verpleegkundige. 
6. De opdrachtgever dient tijdens begeleidingsuren te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. 

Artikel 7 Wijziging en annulering 
1. Annulering door de opdrachtgever van afgesproken zorgverlening is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering vanaf 48 uur voor aanvang van zorg geleverd in een instelling of organisatie resulteert in volledige betaling van het afgesproken bedrag. Zorg geleverd vanuit een pgb kan tot 24 uur vooraf kostenloos worden geannuleerd. 
2. In geval van onvoorziene omstandigheden, die enkel ter beoordeling van zorgverlener komen, kan van hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel worden afgeweken. 
3. Indien de levering van zorg nog niet is aangevangen, maar een aanbod als dusdanig is geaccepteerd, is zorgverlener bij annulering gerechtigd naar redelijkheid kosten in rekening te brengen voor onder andere de gereserveerde tijd. 
4. Zorgverlener behoudt zich het recht voor om afspraken af te zeggen of verzetten in geval van onvoorziene omstandigheden waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren. Zorgverlener zal in overleg met opdrachtgever treden om zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak te plannen, danwel vervanging door een derde te regelen. 
5. Indien een overeenkomst schriftelijk wordt ontbonden door de opdrachtgever voordat de looptijd van de overeenkomst is beëindigd, is opdrachtgever gehouden de tot dan toe gemaakte kosten onmiddellijk te voldoen. 

Artikel 8 Overmacht 
1. In geval van overmacht is zorgverlener gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zorgverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand. 
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, zal zorgverlener zich inspannen om, indien deze situatie langer dan 30 dagen voortduurt, vervanging te verzorgen. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade 
1. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 
2. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
3. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever of cliënt tijdens het leveren van de zorg. 
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de zorgverlening. 
5. In het geval dat zorgverlener schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd of door zorgverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de desbetreffende maand. 
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door zorgverlener geleverde diensten. 

Artikel 10 Duur overeenkomst 
De overeenkomst eindigt van rechtswege in de volgende gevallen: 
a) bij het verstrijken van de overeengekomen looptijd. 
b) het verlopen van de afgegeven indicatie. 
c) het overlijden van een cliënt. 
d) verhuizing van cliënt buiten het werkgebied van opdrachtnemer. 
e) faillissement van opdrachtgever of opdrachtnemer. 
f) er geen pgb meer wordt afgegeven 
2. In alle overige gevallen geldt een opzegtermijn van tenminste een maand. 
3. Zorgverlener levert nimmer meer dan 24 uur achter elkaar zorg. 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen 
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 
2. Zorgverlener zal uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever in overleg treden met derden, wanneer dit in het belang van de uitvoering van de opdracht is. 

Artikel 12 Klachten 
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, schriftelijk kenbaar te maken aan de zorgverlener. Zorgverlener streeft ernaar klachten binnen 5 werkdagen te behandelen. 
2. Wanneer partijen niet samen tot een oplossing komen, kan opdrachtgever zich wenden tot de klachtenregeling van WKKGZ. 

Artikel 13 Geschilbeslechting 
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin zorgverlener is gevestigd. 
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de zorgverlener en betrokken derden 12 maanden.