Kim Rasing
Verzorging, verpleging en begeleiding.

Over mij

Ik ben Kim Rasing, en vanaf April 2018 werkzaam als ZZP'er in de verzorging, verpleging en begeleiding.
In 2006 heb ik mijn diploma behaald en heb ik gewerkt met verschillende doelgroepen.
Ik merkte al snel dat de zorg voor clienten met een lichamelijke beperking of cronische ziekte mij de meeste voldoening gaf.
Hier heb ik mij de afgelopen jaren dan ook in gespecialiseerd.
Zo ben ik volledig bekwaam en bevoegd, om clienten met beademing te mogen helpen.
Ik ben voor het grootste gedeelte werkzaam bij clienten in de thuis situatie maar ben ook werkzaam voor organisaties.
Mijn zorg kenmerkt zich door professionaliteit,persoonlijke benadering, kijkend naar de persoonlijke wensen van de client.

Diensten

Verzorging en verpleging

Verzorging en verpleging kan iets tijdelijks zijn bijv. als u herstellende bent van een operatie of ongeluk.
Het kan echter ook blijvend zijn en wat is er dan fijner dan die verzorging en verpleging gewoon thuis te ontvangen.

Wat valt er onder verzorging en verpleging

Hulp of ondersteuning bij

Wassen en douchen
Aan en uitkleden.
In bed of uit bed gaan
Eten en drinken

Diverse verpleegtechnische en risicovolle handelingen als katheterzorg, sonde voeding, stomazorg, injecteren, aanreiken en toedienen van medicatie, wondzorg, diabeteszorg en
 beademingszorg.

Wat valt er onder begeleiding


Mijn zorg stopt niet bij de vaak standaard ochtend of avondzorg.
Gaat u bijna nooit meer een dag uit omdat u niet weet hoe u zich moet redden, ik ga graag met u mee.
Of gaat u nooit meer een weekend weg omdat uw partner zorg nodig heeft die u ergens anders als thuis niet kan ontvangen.
Of heeft u begeleiding nodig bij een ziekenhuis bezoek.
Zoals u kunt lezen is er veel mogelijk, informeer via het contact formulier of telefonisch naar de mogelijkheden zijn voor u.

Algemene voorwaarden


Kim Rasing


Artikel 1 Definities 
1. Kim Rasing, gevestigd te Bathmen, KvK-nummer 71424296 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als zorgverlener. 
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever. 
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan zorgverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens de zorgverlener waarop zorgverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 
1. Na het ontvangen van een aanvraag, vindt er een kennismakingsgesprek plaats, waarin wordt besloten welke zorg nodig is en in welke frequentie. 
2. Na het kennismakingsgesprek ontvangt opdrachtgever een aanbod danwel offerte.
Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. 
3. Na acceptatie van het aanbod zal gezamenlijk een zorgovereenkomst zal worden opgesteld. 

Artikel 4 Tarieven en betalingen 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
2. Met aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. 
3. De zorgovereenkomst bevat het uurtarief zoals deze tijdens het kennismakingsgesprek is medegedeeld en reiskosten en andere benodigde onkosten wanneer deze voor het leveren van de zorg worden gemaakt. 
4. De in een zorgovereenkomst genoemde tarieven gelden niet automatisch voor een vervolgopdracht. 
5. Zorgverlener heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zorgverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk, maar tenminste een maand vooraf, medegedeeld aan de opdrachtgever. Een tariefverhoging geeft opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden per vooringenomen datum van tariefverhoging. 
6. Na een tariefwijziging zal de zorgovereenkomst aangepast worden. 
7. Facturen voor geleverde zorg, die worden voldaan vanuit een persoonsgebonden budget dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum bij de SVB zijn ingediend, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
8. Facturen voor geleverde zorg binnen een organisatie of instelling dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 
9. In geval er in een betreffende periode wegens onvoorziene omstandigheden meer of minder is gewerkt dan is gefactureerd zal dit door zorgverlener op de eerstvolgende factuur worden gecorrigeerd. 
10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
11. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. 

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever 
1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht en het opstellen van een zorgdossier relevant is tijdig beschikbaar aan zorgverlener. 
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Zorgverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen. 
3. Opdrachtgever vrijwaart zorgverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 
4. Te allen tijde, uitgezonderd calamiteiten, dienen de zorgplannen en werkplannen van de zorgbehoevende cliënten inzichtelijk te zijn voor zorgverlener. Alleen dan kan zorgverlener verantwoorde en kwalitatieve zorg verlenen. 
5. Wanneer in strijd met het in lid 4 van dit artikel gestelde wordt gehandeld, komt zorgverlener het recht toe de opdracht te weigeren. 
6. Wanneer zorg wordt geleverd door middel van een persoonsgebonden budget, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het budget. Wanneer er iets in het budget wordt gewijzigd, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan zorgverlener. Zorgverlener komt het recht toe inzage tot het pgb te verzoeken. 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst 
1. Zorgverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. 
2. Zorgverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst wijzigen. 
4. Zorgverlener is gerechtigd de protocollen van de organisatie te allen tijde in te kunnen zien om vanuit deze protocollen te handelen. 
5. Zorgverlener is inzetbaar op alle handelingen vermeld in de overhandigde bekwaamheidsverklaring. Zorgverlener komt het recht toe overige handelingen te weigeren en terug te koppelen aan de opdrachtgever of dienstdoende achterwacht verpleegkundige. 
6. De opdrachtgever dient tijdens begeleidingsuren te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. 

Artikel 7 Wijziging en annulering 
1. Annulering door de opdrachtgever van afgesproken zorgverlening is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering vanaf 48 uur voor aanvang van zorg geleverd in een instelling of organisatie resulteert in volledige betaling van het afgesproken bedrag. Zorg geleverd vanuit een pgb kan tot 24 uur vooraf kostenloos worden geannuleerd. 
2. In geval van onvoorziene omstandigheden, die enkel ter beoordeling van zorgverlener komen, kan van hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel worden afgeweken. 
3. Indien de levering van zorg nog niet is aangevangen, maar een aanbod als dusdanig is geaccepteerd, is zorgverlener bij annulering gerechtigd naar redelijkheid kosten in rekening te brengen voor onder andere de gereserveerde tijd. 
4. Zorgverlener behoudt zich het recht voor om afspraken af te zeggen of verzetten in geval van onvoorziene omstandigheden waardoor opdrachtnemer de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren. Zorgverlener zal in overleg met opdrachtgever treden om zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak te plannen, danwel vervanging door een derde te regelen. 
5. Indien een overeenkomst schriftelijk wordt ontbonden door de opdrachtgever voordat de looptijd van de overeenkomst is beëindigd, is opdrachtgever gehouden de tot dan toe gemaakte kosten onmiddellijk te voldoen. 

Artikel 8 Overmacht 
1. In geval van overmacht is zorgverlener gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zorgverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand. 
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, zal zorgverlener zich inspannen om, indien deze situatie langer dan 30 dagen voortduurt, vervanging te verzorgen. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade 
1. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 
2. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
3. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever of cliënt tijdens het leveren van de zorg. 
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de zorgverlening. 
5. In het geval dat zorgverlener schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd of door zorgverlener aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de desbetreffende maand. 
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door zorgverlener geleverde diensten. 

Artikel 10 Duur overeenkomst 
De overeenkomst eindigt van rechtswege in de volgende gevallen: 
a) bij het verstrijken van de overeengekomen looptijd. 
b) het verlopen van de afgegeven indicatie. 
c) het overlijden van een cliënt. 
d) verhuizing van cliënt buiten het werkgebied van opdrachtnemer. 
e) faillissement van opdrachtgever of opdrachtnemer. 
f) er geen pgb meer wordt afgegeven 
2. In alle overige gevallen geldt een opzegtermijn van tenminste een maand. 
3. Zorgverlener levert nimmer meer dan 24 uur achter elkaar zorg. 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen 
1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 
2. Zorgverlener zal uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever in overleg treden met derden, wanneer dit in het belang van de uitvoering van de opdracht is. 

Artikel 12 Klachten 
1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, schriftelijk kenbaar te maken aan de zorgverlener. Zorgverlener streeft ernaar klachten binnen 5 werkdagen te behandelen. 
2. Wanneer partijen niet samen tot een oplossing komen, kan opdrachtgever zich wenden tot de klachtenregeling van WKKGZ. 

Artikel 13 Geschilbeslechting 
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin zorgverlener is gevestigd. 
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de zorgverlener en betrokken derden 12 maanden.


PrivacyverklaringPrivacyverklaring Kim Rasing 

In

dit document geef ik (Kim Rasing) u informatie hoe mijn organisatie (Kim Rasing) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. 

Contactgegevens

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-25047765 U kunt mij ook mailen op e-mailadres: [email protected] Op mijn website https://leden.solopartners.nl/lid/108470 kunt u verdere informatie over mijn organisatie vinden. 

Dienstverlening 

Ten behoeve van mijn cliënten verleen ik zorg gerelateerde diensten en niet-voorbehouden handelingen met betrekking tot die zorg. 

Wat ik voor u ga doen 

Op basis van een door u aan mij te verstrekken opdracht ga ik u de zorg verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.

Uw persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om.

Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens? Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft. Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen. Hoe lang bewaar ik uw gegevens? Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat ik deze nodig heb voor de zorg die ik u verleen. Uiterlijk vijf jaar nadat de zorg die ik aan u heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in dit kader heb ontvangen. 

Wat zijn uw rechten?

U bent mijn klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten.

Ik vat deze hieronder samen. U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit overzicht verstrek ik u kosteloos.

Indien u meent, dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.

Wat is de situatie indien u mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik? Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.

Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u informeren dat ik de benodigde of gewenste zorg voor u niet kan uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten? 


Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt. 

Mocht u toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www. autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Elektronische communicatie 


Als u het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijziging van deze privacyverklaring 

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. 

Cookies 

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

1. de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox); 
2.het tijdstip en de duur van uw bezoek; 
3. welke pagina's bezocht zijn; 
4. foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen. 

Contact

Kim Rasing
Veldkampsteeg 18
&437 PG Bathmen
06-25047765
[email protected]
KVK:71424296

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.